Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. Cozy Design: onder Cozy Design wordt in deze voorwaarden verstaan Cozy Design V.O.F, gevestigd te (4927 BL) Hooge Zwaluwe aan de Vogelstraat 12 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88788261. Het BTW-nummer van Cozy Design is: NL864779215B01. Verdere contactgegevens zijn te vinden op onze contactpagina.
 2. Koper: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf welke middels de webshop van Cozy Design op www.cozydesign.nl met Cozy Design een overeenkomst sluit.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle door Cozy Design te sluiten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle door Cozy Design gedane aanbiedingen. De toepasselijkheid van voorwaarden van Koper wordt door Cozy Design uitdrukke­lijk uitgesloten. In geval van nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden blijven de overige bepa­lingen van kracht.
 2. Cozy Design heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Cozy Design zal Koper in geval van een materiële wijziging tenminste een maand voordat de betreffende wijziging of aanvulling van kracht wordt, hiervan in kennis stellen. Tenzij Koper binnen twee weken na datum van verzending van de schriftelijke kennisgeving schriftelijk bezwaar tegen de algemene voorwaarden maakt, wordt Koper geacht stilzwijgend te hebben ingestemd met de wijziging of aanvulling.
 3. Na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullende of gewijzigde afspraken en/of toezeggingen door of namens Cozy Design binden Cozy Design slechts indien zij door Cozy Design worden bevestigd.

Artikel 3 Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van Cozy Design, zowel mondeling als schriftelijk – waaronder ook digitale aanbiedingen worden verstaan – zijn vrijblijvend en geldig gedurende de bij het aanbod gegeven termijn. Bij gebreke van een dergelijke termijn is het aanbod van Cozy Design geldig zo lang de voorraad strekt.
 2. De inhoud van de aanbiedingen en andere van Cozy Design afkomstige materialen is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en bevat altijd een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden zaken en diensten. Cozy Design kan echter niet garanderen dat alle door Cozy Design op welke wijze dan ook verstrekte informatie juist en volledig is. Alle prijzen, beschikbaarheid en overige door Cozy Design verstrekte informatie zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
 3. Bij handgemaakte producten in de Cozy Design collectie kunnen zich ten opzichte van de afgebeelde of tentoongestelde exemplaren afwijkingen in maat, structuur, kleur en afwerking voordoen.

Artikel 4 Totstandkoming van overeenkomsten

 1. Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat de Koper het aanbod van Cozy Design aanvaardt en voldoet aan de door Cozy Design gestelde voorwaarden.
 2. Indien Koper het aanbod van Cozy Design elektronisch aanvaardt, bijvoorbeeld via het bestelproces op de website van Cozy Design, bevestigt Cozy Design onmiddellijk langs elektronische weg de aanvaarding van het aanbod. Zolang de aanvaarding van het aanbod niet langs elektronische weg door Cozy Design aan Koper is bevestigd, heeft Koper de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. Een niet tijdige bevestiging van de aanvaarding van het aanbod, uiterlijk binnen vijf dagen na aanvaarding van het aanbod, houdt de verwerping van het aanbod van Koper in, tenzij Cozy Design binnen deze termijn al aan Koper meldt dat geen overeen­komst tot stand komt.

Artikel 5 Gegevens verstrekt door de Koper

 1. De Koper zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan Cozy Design aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor een goede afwikkeling van de bestelling of waarvan de Koper redelijkerwijs begrijpt dat deze noodzakelijk zijn, tijdig en volledig aan Cozy Design worden verstrekt. De Koper staat in voor de juistheid van de gegevens. De Koper vrijwaart Cozy Design voor elke aanspraak van derden met betrekking tot de door de Koper verstrekte gegevens.

Artikel 6 Uitvoering en levering

 1. Cozy Design zal, indien niet anders is overeengekomen, de bestelde zaken binnen uiterlijk 14 kalenderdagen na datum totstandkoming overeenkomst aan Koper leveren. Zodra de te leveren zaken op het door Koper opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico betreffende de zaken op Koper over.
 2. Indien de afgesproken levertijd dreigt te worden overschreden, wordt Koper hiervan onmiddellijk door Cozy Design op de hoogte gesteld.

Artikel 7 Prijzen en bijkomende kosten

 1. Alle prijzen van Cozy Design zijn inclusief BTW en andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.
 2. Als er sprake is van extra kosten, zoals verzendkosten, plaatsingskosten en kosten van rembours, zal Cozy Design deze kosten, voor zover mogelijk, vooraf aan de Koper mededelen.
 3. Cozy Design behoudt zich het recht voor om de overeengekomen prijzen vóór de totstandkoming van de overeenkomst zoals bedoeld in artikel 4, en vanaf drie maanden daarna (voor zover de nakoming van de overeenkomst nog niet is voltooid) te wijzigen. Totdat de overeenkomst volledig is nagekomen, is Cozy Design te allen tijde bevoegd de overeengekomen prijzen te verhogen met de kosten die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen. Als dit gebeurt, heeft de Koper het recht om de overeenkomst (voor zover de nakoming van de overeenkomst nog niet is voltooid) te ontbinden.
 4. Alle teksten en prijzen op de website van Cozy Design zijn onder voorbehoud van schrijf- en typefouten.

Artikel 8 Betaling

 1. Koper dient aan zijn betalingsverplichting te voldoen op de tussen hem en Cozy Design overeengekomen wijze. Indien de overeenkomst middels het bestelproces op de website tot stand komt, kan Koper aan zijn betalingsverplichting voldoen middels één van de in het bestelproces op de website van Cozy Design opgenomen wijzen. Sommige betaalwijzen vereisen betaling vooraf terwijl andere betaalwijzen betaling achteraf vereisen. Koper dient in ieder geval, indien niet anders is overeengekomen, binnen 14 dagen na datum totstandkoming overeenkomst aan zijn betalingsverplichting te voldoen.
 2. Indien Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Koper van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente ter hoogte van de wettelijke rente ver­schuldigd, per maand of gedeelte daarvan.
 3. De buitengerechtelijke incassokosten, verbon­den aan de incasso van een niet of niet geheel betaalde factuur, zijn voor re­kening van Koper. Deze worden berekend conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten. Koper is de buitengerechtelijke incassokosten pas verschuldigd indien Koper na het intreden van het verzuim op een termijn van 14 dagen door Cozy Design tot betaling is aangemaand. 

Artikel 9 Herroepingsrecht

 1. Koper heeft het recht de met Cozy Design gesloten overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden tot een termijn van dertig dagen is verstreken.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde termijn gaat in op de dag na de dag waarop Koper – of een door de Koper aangewezen derde – de bestelde zaken heeft ontvangen.
 3. Koper oefent het hiervoor beschreven herroepingsrecht uit door binnen de termijn van 30 dagen het digitaal ingevulde retourformulier, dat terug te vinden is in het account van Koper of via mail aan te vragen is [info@cozydesign.nl], aan Cozy Design op te sturen of Cozy Design binnen de genoemde termijn een andere tot ontbinding strekkende verklaring te doen. Indien Koper op elektronische wijze de verklaring tot ontbinding uitbrengt, dan wordt de ontvangst van deze verklaring onverwijld bevestigd.
 4. Zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 3 genoemde verklaring, dient Koper de bestelde zaak/de zaken aan Cozy Design te retourneren. Koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak/de zaken.
 5. Cozy Design vergoedt na ontbinding van de overeenkomst onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de verklaring tot ontbinding de betalingen die zij in dat kader van Koper heeft ontvangen. Deze kosten omvatten tevens de kosten van de heenzending van de bestelling. De kosten zullen worden terugbetaald op dezelfde wijze als dat Cozy Design ze van Koper heeft ontvangen. De verplichting tot terugbetaling bestaat pas indien Cozy Design de geretourneerde zaken van Koper heeft ontvangen.
 6. Koper is aansprakelijk voor waardeverminderingen van de bestelde zaak/de zaken die het gevolg zijn van het onzorgvuldig omgaan met de bestelde zaak/de zaken en de verpakking in de periode voorafgaand aan het uitoefenen van het herroepingsrecht.
 7. Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn volgens de specificaties van Koper vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die zijn vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Koper, of zaken die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 8. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Artikel 10 Overmacht

 1. Indien de toeleverancier(s) van Cozy Design, door welke oorzaak ook, in gebreke blijven met leveren, dan wel niet tijdig of niet deugdelijk leveren, geldt dit ten aanzien van Koper voor Cozy Design als overmacht vanaf de uiterste leverdatum. Als overmacht heeft eveneens te gelden: ijsgang, extreme weersomstandigheden, terroristische aanslagen, overstroming, juridische restricties, staking, overheidsmaatrege­len, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie, transportbelemmering, defecten aan machi­nes, storing in de levering van energie, invoerbelemmering, brand en alle andere vormen van overmacht. De verplichtingen van Koper worden, wanneer Cozy Design zich op de in dit artikel bedoelde omstandigheden beroept, tevens opgeschort.
 2. Indien de overmachtssituatie één maand of langer heeft geduurd, heeft Koper het recht de overeenkomst met Cozy Design voor het gedeelte dat nog niet door Cozy Design is nagekomen te ontbinden.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

 1. Cozy Design behoudt zich het eigendom van de aan Koper geleverde zaken voor. Het eigendom van de goederen gaat pas op Koper over op het moment dat Koper alle aan Cozy Design verschuldigde bedragen volledig heeft betaald.

Artikel 12 Garantie

 1. Koper wordt aangeraden de geleverde zaken direct na ontvangst te inspecteren.
 2. In geval van gebreken aan de afgeleverde zaken dient de Koper zich binnen 7 dagen na ontdekking van het defect bij voorkeur schriftelijk tot Cozy Design te wenden. Met inachtneming van de regels over de wettelijke garantie in het Burgerlijk Wetboek (7:17 Burgerlijk Wetboek e.v.) zal Cozy Design tot herstel, vervanging of vergoeding van de afgeleverde zaken overgaan.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheidsbepaling van dit artikel geldt alleen voor Koper indien Koper handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.  
 2. De totale aansprakelijkheid van Cozy Design wegens verwijtbare niet nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade echter meer bedragen dan 300 euro. 
 3. Het in lid 2 genoemde maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van onze opzet of grove schuld.
 4. Enig recht op schadevergoeding is uitgesloten indien Koper de schade niet zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 7 dagen) na het ontstaan van de schade bij Cozy Design heeft gemeld. 

Artikel 14 Verdere gevolgen van te kort schieten van Koper

 1. Onverminderd het in artikel 8 bepaalde kan Cozy Design in geval van verzuim van Koper alle daaraan naar geldend recht verbonden rechtsgevolgen inroepen en zijn alle vorderingen van Cozy Design op Koper direct en ineens opeisbaar. Koper wordt geacht in verzuim te zijn in geval hij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst, alsmede indien Koper in staat van faillissement wordt verklaard, jegens Koper de schuldsanering wordt uitgesproken, er algeheel beslag op de vermogensbestanddelen van Koper wordt gelegd of indien Koper overlijdt.
 2. In de hiervoor genoemde gevallen heeft Cozy Design voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling buitengerechtelijk te beëindigen of op te schorten.

Artikel 15 Persoonsgegevens

 1. Cozy Design zal persoonsgegevens van Koper zorgvuldig – overeenkomstig de bepalingen in de Wet bescherming persoonsgegevens – verwerken. De overdracht van gevoelige betaalgegevens (bank- en/of creditcardgegevens) vindt versleuteld plaats.

Artikel 16 Toepasselijk recht

 1. Op alle onder deze voorwaarden geslo­ten overeenkomsten is Ne­derlands recht van toepassing.

Artikel 17 Bevoegde rechter

 1. Alle geschillen tussen Cozy Design en Koper, ter zake waarvan forumkeuze is toegelaten, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voor­gelegd aan de rechter te Breda.

Artikel 18 Klachtenprocedure

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van deze algemene voorwaarden kan Koper bij klachten over de dienstverlening van Cozy Design hierover contact opnemen met Cozy Design. Dit dient binnen vijf dagen na het ontstaan van de klacht te gebeuren.
 2. Cozy Design zal uiterlijk binnen vijf werkdagen na het ontvangen van de klacht hierover contact opnemen met Koper en een eventuele oplossing onderzoeken.